Uvjeti korištenja

Zadnja promjena: 19. srpnja 2021.

Ovo je mrežno mjesto namijenjeno pružanju informacija te se nadamo da ćete uživati prilikom Vašeg posjeta. Na Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja (dalje: Uvjeti). Korištenjem ovog mrežnog mjesta prihvaćate ove Uvjete.

AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE U CIJELOSTI, NEMOJTE PRISTUPATI OVOM MREŽNOM MJESTU.


1. Podaci o nama

Ovo je mrežno mjesto trgovačkog društva MEJAŠI PRVI d.o.o. Split (dalje: mi) koje upravlja trgovačkim centrom Mall of Split (dalje: Centar).
Adresa sjedišta: Josipa Jovića 93, 21000 Split
OIB: 49368232868
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brijem (MBS): 060267276
Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb
IBAN:
1. HR8323400091510744538
2. HR4823400091510683670
3. HR4723400091510683688
4. HR7223400091510683723
5. HR5023400091510683731
6. HR1923400091510683707
7. HR3523400091510584770
8. HR6623400091110458339

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu
Porezni broj: HR49368232868
Zakonski zastupnik: Kristijan Gelo, direktor
Kontakt: +385 21 444 397; info@mallofsplit.hr

2. Opće odredbe o ugovornom odnosu prema ovim Uvjetima


Ovi Uvjeti predstavljaju ugovor između nas i Vas koji se primjenjuje na Vaše korištenje ovog mrežnog mjesta te bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, nagradnih natječaja i nagradnih igara te drugih sadržaja koje Vam ponudimo na ovom mrežnom mjestu ili putem njega (dalje zajedno: Usluge). Sastavni dio ovih Uvjeta čini također Politika privatnosti kojom se uređuju pravila obrade Vaših osobnih podataka, uključujući pravila o kolačićima. Molimo, pažljivo pročitajte ove Uvjete i našu Politiku privatnosti . Ako ne prihvaćate bilo koju odredbu ovih Uvjeta ili Politike privatnosti, molimo, nemojte pristupati ovom mrežnom mjestu.

Na određene Usluge mogu se primjenjivati zasebni i/ili dodatni uvjeti odnosno pravila korištenja. U slučaju proturječnosti između odredbi ovih Uvjeta i takvih zasebnih i/ili dodatnih uvjeta, na tu Uslugu primjenjivat će se odredbe tih zasebnih odnosno dodatnih uvjeta.
Možemo povremeno mijenjati i/ili dopunjavati ove Uvjete uz objavu njihova ažuriranog teksta na ovom mrežnom mjestu. Ako nije drugačije izričito određeno, izmjene i/ili dopune Uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se odmah nakon njihove objave. Datum zadnjeg ažuriranja Uvjeta naveden je u zaglavlju. Ako su Uvjeti izmijenjeni nakon Vašeg zadnjeg posjeta ovom mrežnom mjestu, pročitajte ažurirane Uvjete. Pristupanjem internetskim stanicama u sklopu ovog mrežnog mjesta potvrđujete da prihvaćate tada važeće Uvjete.

Pridržavamo pravo da, po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti, izmijenimo ili uklonimo ovo mrežno mjesto i/ili dostupne Usluge, u cijelosti ili djelomično. Isključujemo odgovornost za bilo koju štetu koja bi Vam mogla nastati zbog promjena, uklanjanja ili nedostupnosti ovog mrežnog mjesta ili pojedinih internetskih stranica u sklopu njega iz bilo kojeg razloga i neovisno o trajanju takve nedostupnosti.

3. Obrada i zaštita osobnih podataka


U svojstvu voditelja obrade obrađujemo Vaše osobne podatke kao posjetitelja, odnosno korisnika ovog mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te našom Politikom privatnosti . Molimo, obavezno pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti kako biste se upoznali s načinom obrade Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, te pravima koja imate u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

4. Korištenje mrežnog mjesta


Isključivo ste Vi odgovorni za svoje korištenje ovog mrežnog mjesta. Ne odgovaramo ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvih grešaka u radu mrežnog mjesta i/ili Usluga, virusa ili drugog malicioznog softvera koji može biti instaliran na Vaš uređaj prilikom posjeta našem mrežnom mjestu, uključujući bilo kakve troškove servisiranja, popravaka ili ispravaka Vaše računalne hardverske ili softverske opreme uslijed toga. Dodatne odredbe o odgovornosti sadržane su u odjeljku ovih Uvjeta pod naslovom Isključenje ili ograničenje naše odgovornosti.

Odgovorni ste za zakonitost svog korištenja ovim mrežnim mjestom, odnosno Uslugama i/ili drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta.

Dužni smo surađivati s nadležnim tijelima sukladno zakonu. U slučajevima kada smo ovlašteni ili pak dužni to učiniti po zakonu, otkrit ćemo identitet ili druge osobne podatke određenog posjetitelja, odnosno korisnika ovog mrežnog mjesta nadležnim tijelima ili pak ovlaštenim trećim osobama (primjerice, nositeljima prava intelektualnog vlasništva čija su prava povrijeđena), sukladno važećim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke posjetitelja, odnosno korisnika možemo također otkriti nadležnim tijelima ili drugim ovlaštenim trećim osobama ako opravdano i u dobroj vjeri smatramo da je to neophodno za zaštitu osoba, imovine ili prava, kako Vaših ili naših, tako i drugih posjetitelja, odnosno korisnika mrežnog mjesta ili trećih osoba.

Na ovom mrežnom mjestu može biti dostupna datoteka pomoći ili druge upute o korištenju ovog mrežnog mjesta. Međutim, primate na znanje i prihvaćate da možda nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam potrebnu podršku za korištenje ovog mrežnog mjesta.

5. Mall of Split poklon bonovi


Mall of Split poklon bon (dalje: Bon) je potvrda uplaćenog novčanog iznosa za kupnju u trgovinama unutar Centra koje u svom poslovanju prihvaćaju Bonove. Temeljem izdanog Bona postoji obveza trgovina unutar Centra koje u svom poslovanju prihvaćaju Bonove da isporuče proizvode i/ili usluge u vrijednosti naznačenoj u Bonu.

Bonovi se izdaju na info pultu Centra po uplati novčanog iznosa koji odgovara apoenu naznačenom na Bonu. Preuzimanjem Bona njegov korisnik prihvaća ove Uvjete.

Bonovi su dostupni u vrijednosti od 100 ili 200 kuna. Vrijednost izdanog Bona nije moguće mijenjati. Vrijednost Bona izražena je u kunama i predstavlja novčani iskaz maksimalne vrijednosti potrošnje po izdanom Bonu.

Izdani Bon nije moguće zamijeniti za novac. Zamjena Bona za novac nije moguća ni kao povrat plaćenih sredstava za isti, ni kao povrat neiskorištenog iznosa s Bona.

Trgovine koje prihvaćaju Bonove navedene su u popisu koji dobijete prilikom kupnje Bon(ov)a. Trgovine koje prihvaćaju Bonove također su prikladno označene. Popis trgovina koje prihvaćaju Bonove podložan je promjenama bez prethodne obavijesti.

Potvrdu o izdavanju Bona potrebno je čuvati sve dok Bon ne bude iskorišten odnosno do isteka njegova roka važenja. Svaki se Bon izdaje na ime njegova korisnika. Nije dopušteno prenošenje Bonova na treće osobe.

Rok važenja Bona je 6 (slovima: šest) mjeseci od datuma njegova izdavanja. Datum izdavanja i datum isteka važenja Bona navedeni su u njemu.

Trgovac na prodajnom mjestu koji prima Bon ovlašten je provjeriti identitet korisnika Bona i njegovu valjanost u konzultaciji s djelatnicima info pulta Centra. Nakon toga je trgovac obvezan primiti valjani Bon i isporučiti njegovom korisniku izabrane proizvode i/ili usluge.

Izdavatelj Bona ne odgovara za bilo kakve zloupotrebe Bona.

Korisnik Bona snosi rizik njegova gubitka, uništenja ili oštećenja te izdavatelj Bona nije dužan izdati korisniku zamjenski Bon umjesto oštećenog, uništenog ili izgubljenog, niti mu ne odgovara ni za kakvu štetu uslijed gubitka, uništenja ili oštećenja njegova Bona.

Izdavatelj Bona ne odgovara za istinitost, točnost i/ili potpunost informacija dobivenih na prodajnim mjestima koja primaju Bonove, za isporuku proizvoda i/ili usluga plaćenih Bonom, kao ni za materijalne ili pravne nedostatke proizvoda i/ili usluga kupljenih Bonom.

Korisnik Bona može ga iskoristiti u cijelosti u navedenoj u njemu vrijednosti samo u jednoj trgovini u Centru prilikom jedne kupovine, a ne više njih. Bon se može iskoristiti i kod kupnje čiji je iznos veći od vrijednosti Bona pri čemu će korisnik Bona moći preostali iznos platiti u novcu na neki od načina plaćanja koji je omogućen na pojedinom prodajnom mjestu.

Svi prigovori u vezi s korištenjem Bonova mogu se predati na info pultu Centra tijekom radnog vremena.

Sve informacije možete dobiti na broju info telefona Centra: +385 21 444 397 ili na adresi e-pošte: info@mallofsplit.hr.

6. Prava na mrežnom mjestu, Uslugama i/ili drugim materijalima


Mrežno mjesto, Usluge i svi drugi materijali, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo, mogu biti zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva, posebice autorskim pravom ili pravom žiga. Sva prava na mrežnom mjestu, Uslugama i/ili svim drugim materijalima dostupnim putem ovog mrežnog mjesta imamo mi ili odgovarajući drugi nositelji prava od kojih smo stekli potrebno ovlaštenje, odnosno dopuštenje za njihovo korištenje.

Korištenje ovim mrežnim mjestom, Uslugama i/ili drugim materijalima dostupnim na ovom mrežnom mjestu ili putem njega dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog mrežnog mjesta.), Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja MP-a.

Bilo koje sadržaje i/ili materijale dostupne na ovom mrežnom mjestu i/ili u sklopu Usluga nije dopušteno bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja, bilo ručno, bilo korištenjem automatiziranih sredstava ili tehnologija: (i) umnožavati, uključujući njihovo kopiranje, preuzimanje ili učitavanje i slično; (ii) indeksirati ili na bilo koji način distribuirati, uključujući njihovu prodaju, dijeljenje, odnosno razmjenu, iznajmljivanje i slično; (iii) ponovno priopćavati javnosti, uključujući objavljivanje na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način; (iv) mijenjati, uključujući prilagodbu ili preradu na bilo koji drugi način; ili (v) koristiti na bilo koji način ili u bilo koje svrhe u koje nisu namijenjeni. Posebice je zabranjeno uklanjanje, skrivanje ili mijenjanje obavijesti o autorskom pravu ili oznaka žigova istaknutih na mrežnom mjestu i/ili u vezi s Uslugama.

Povreda bilo koje zabrane iz prethodnog odlomka može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva, a što povlači za sobom odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

7. Poveznice na tuđa mrežna mjesta


Ovo mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta ili internetske stranice kojima mi ne upravljamo. Nemamo kontrolu nad takvim tuđim mrežnim mjestima i ne odgovaramo za njihovu dostupnost, sigurnost i/ili sadržaj. Činjenica da smo omogućili poveznicu na neko tuđe mrežno mjesto ne znači da ga preporučamo, odobravamo, sponzoriramo ili na neki drugi način promičemo ili podupiremo, niti da odgovaramo za informacije, sadržaje, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom mrežnom mjestu ili putem njega. Ne odgovaramo za prijenos govornog, slikovnog ili podatkovnog sadržaja internetom ili neki drugi oblik prijenosa putem nekog povezanog tuđeg mrežnog mjesta. Ne odgovaramo ni za kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti uslijed pristupa tuđem mrežnom mjestu preko takve poveznice ili korištenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom mrežnom mjestu ili putem njega.

8. Isključenje ili ograničenje naše odgovornosti


Nastojimo održavati ovo mrežno mjesto i njegovo uredno funkcioniranje, ali nismo i ne možemo biti odgovorni za eventualne nedostatke koji mogu postojati na mrežnom mjestu i u njegovom funkcioniranju, kao ni za posljedice koje mogu izazvati. Primjerice, ovo mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koji materijali dostupni putem mrežnog mjesta mogli bi sadržavati tehničke neispravnosti, tipografske greške ili maliciozni softver ili pak mogli bi zastarjeti ili postati netočni uslijed naknadnog razvoja. Nismo obvezni razvijati, ažurirati ili održavati mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koje druge materijale dostupne putem mrežnog mjesta.

Ovo mrežno mjesto, Usluge i/ili bilo koji drugi materijali dostupni putem mrežnog mjesta (uključujući primjerice bilo koje članke, preporuke, slikovne ili druge prikaze, softver ili druge digitalne sadržaje i slično) dostupni su u stanju po viđenju, odnosno „takvi kavi jesu“, bez ikakvih izjava ili jamstava glede njihove podobnosti za promet, prikladnosti za određene svrhe, zadovoljavajuće kvalitete, točnosti, pouzdanosti ili nepostojanja materijalnih i/ili pravnih nedostataka. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključujemo sva takva jamstva, uključujući odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke.

U pogledu funkcioniranja mrežnog mjesta, ne jamčimo da će: (i) ovo mrežno mjesto i način njegova funkcioniranja zadovoljiti sve zahtjeve ili potrebe posjetitelja, odnosno korisnika; (ii) pristup ovom mrežnom mjestu biti pravovremen, siguran, bez prekida, nedostataka ili grešaka te bez virusa i drugog malicioznog softvera; (iii) rezultati koji se mogu ostvariti korištenjem ovog mrežnog mjesta biti točni ili pouzdani; ili (iv) se nedostaci moći otkloniti. Stoga, ne snosi nikakve troškove u vezi s eventualnim servisiranjima ili popravcima koji mogu biti potrebni za Vašu računalnu hardversku ili softversku opremu uslijed bilo kojih nedostataka, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi maliciozni softver, odnosno druge probleme bilo koje vrste koje možete imati zbog posjeta ovom mrežnom mjestu.

Isključujemo odgovornost zbog obične nepažnje za bilo koju štetu po bilo kojoj osnovi.

Ne ograničavamo svoju odgovornost za štetu uzrokovanu namjerno ili krajnjom nepažnjom, kao ni drugu odgovornost koju nije dopušteno isključiti ili ograničiti po zakonu.

9. Vaša odgovornost za štetu


Obvezujete se nas zaštititi i osloboditi od odgovornosti, uključujući naša povezana društva i/ili naše poslovne partnere, naše i/ili njihove zastupnike i/ili (su)radnike, kao i naše i/ili njihove pravne sljednike, od svih zahtjeva, potraživanja ili tužbi trećih osoba uslijed Vašeg nezakonitog ili neovlaštenog korištenja ovog mrežnog mjesta, Usluga i/ili bilo kojih drugih materijala dostupnih putem ovog mrežnog mjesta, odnosno u vezi s time, odnosno na način kojim se povrjeđuju važeći pravni propisi, odredbe ovih Uvjeta, eventualno dodatnih zasebnih uvjeta korištenja i Vaše obveze koji proizlaze iz ovih Uvjeta, te nadoknaditi nama i/ili njima svu štetu, uključujući eventualne novčane kazne i/ili troškove vođenja odgovarajućih postupaka i pravnog zastupanja, koju uslijed toga ili u vezi s time pretrpe.

10. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova


Na ove se Uvjete primjenjuje hrvatsko pravo, osim pravila o određivanju mjerodavnog prava, te je za njihovo tumačenje mjerodavna inačica na hrvatskom jeziku, bez obzira na njihove eventualne prijevode na strane jezike objavljene na Mrežnom mjestu.

Nastojat ćemo sporazumno rješavati sve sporove koji mogu nastati iz ovih Uvjeta i u vezi s njima, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihova tumačenja, valjanog nastanka ugovornog odnosa, njegova izvršenja, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu. Ako ne uspijemo postići sporazumno rješenje, spor će riješiti nadležni sud u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se na korisnike koji se smatraju potrošačima sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem ovog linka . Ne pristajemo na primjenu dobrovoljnog postupka alternativnog online rješavanja sporova dostupnog putem ORS platforme.