Pravila nagradne igre 100 za 20

Atraktivne ponude u bio&bio trgovini
29 veljače, 2024
Rođendanski popusti
27 veljače, 2024
NAGRADNA IGRA: "100 ZA 20"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Mejaši prvi d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Josipa Jovića 93, OIB:49368232868 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE "100 za 20"

KLASA: UP/I-460-02/24-01/44
URBROJ: 513-07-21-01-24-2
Zagreb, 16. veljače 2024.

Priređivač nagradne igre "100 za 20" (u nastavku Nagradna igra) je društvo Mejaši prvi d.o.o., Josipa Jovića 93, 21000 Split, OIB: 49368232868, (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati unutar trgovačkog centra Mall of Split za potrebe promocije centra Mall of Split.

 

Članak 2.

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnoj Igri – Sto za dvadeset (u daljnjem tekstu: Igra).

 

Članak 3.

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mall of Split trgovački centar.

 

Članak 4.

Nagradna igra se realizira u razdoblju od petka, 1. ožujka 2024. do petka 8. ožujka 2024. godine.

 

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju maloljetne osobe, djelatnici Uprave trgovačkog centra Mall of Split zaposleni u društvu Mejaši prvi d.o.o. i Tulipan grupa d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji.

 

Članak 7.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. 

 

Članak 8.

Objašnjenje igre:

Na info pultu centra nalaze se „kartice“ koje je potrebno ispuniti i ubaciti u nagradnu kutiju. 

Za potrebe nagradne igre izrađeno je 5.000 komada „kartica“. 

Za sudjelovanje u Igri, posjetitelji trgovačkog centra moraju predočiti račun s kojim dokazuju da su obavili kupnju unutar trgovačkog centra Mall of Split u razdoblju od 1. ožujka 2024. do 8. ožujka 2024.   u iznosu od minimalno potrošenih 20,00 EUR. Maksimalni iznos nije definiran.

Za jedan račun iz TC-a Mall of Split, posjetitelj ima pravo na jednu „karticu“.

U slučaju kad jedna osoba ima više računa koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, može izvlačiti onoliko kartica koliko ima računa. 

 

Posjetitelj je obvezan  ispuniti karticu s osobnim podacima:

-            Ime i prezime

-            Adresa stanovanja 

-            E-mail adresa

-            Kontakt broj (telefon ili mobitel)

 

Posjetitelj sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaje da se njegove osobni podaci koriste za potrebe nagradne igre, te je suglasan s Politikom privatnosti https://mallofsplit.hr/prava-koristenja/ i Uvjetima korištenja https://mallofsplit.hr/uvjeti-koristenja/.

Sveukupno postoji deset jednakih nagrada. Nagrada je Mall of Split poklon bon u iznosu od 100,00 EUR (sto eura).

 

11. ožujka 2024. održat će se javno izvlačenje dobitnika u Uredu Uprave TC-a Mall of Split na 1. katu centra (adresa: Josipa Jovića 93, 21000 Split). Deset dobitnih kartica iz kutije u kojoj su sve prikupljene kartice sudionika, izvlači tročlana komisija TC-a Mall of Split.

Dobitnici će se objaviti u roku 24 sata na web stranici trgovačkog centra Mall of Split, www.mallofsplit.hr, te će ih se i direktno kontaktirati putem E -mail i telefonskog kontakta koji su zapisani na kartici.


Članak 9.

Nagrade kao i uručenje nagrada osigurava Priređivač. Ukupni nagradni fond iznosi 1.000,00 EUR (tisuću eura), a sastoji se od 10 (deset) nagrada, pojedinačne vrijednosti 100 EUR (sto eura) u poklon bonovima trgovačkog centra Mall of Split.                                  

 

Članak 10.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija Uprave Mall  of Splita, o čemu se vodi zapisnik.

Tročlanu komisiju čine:

1. Antonija Rakuljić

2. Laura Rakuljić 

3. Marija Ibrišimović 

 

Članak  11.

Priređivač Igre će dobitnika i javnost obavijestiti o dobitku, te načinu preuzimanja nagrade.

Preuzimanje nagrade bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Nagrade u obliku poklon bonova TC-a Mall of Split dobitnici podižu na Info pultu centra uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je identičan podacima koje je natjecatelj naveo na „kartici“ . 

1 nagrada od 100 EUR = 2 poklon bona trgovačkog centra u apoenima od 50 EUR).

U trenutku preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku. Priređivač nije odgovoran ako dobitnik  ne odgovara ili odbija  poziv (višestruki) kojim ga se obavještava o preuzimanju nagrade te u tom slučaju Priređivač ne podliježe odgovornosti obeštećenja. 

 

Članak 12.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Sponzor je dužan osigurati preuzimanje sukladno navedenom, u roku od 30 dana od isteka Igre.

 

Članak 13.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

 

Članak 14.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Splitu.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici mallofsplit.hr a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

 

Članak 16.

U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre, Priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti posjetitelja za kojeg se to smatra. Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave i sudjelovanja u Igri od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom sudioniku.

 

Članak 17.

Svojim sudjelovanjem u Igri sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilnikom o nagradnoj igri i da pristaju na pravila iz Pravilnika te  daju svoju privolu da se  njihovi prikupljeni  osnovni osobni podaci mogu obrađivati od strana Voditelja obrade (Mejaši prvi d.o.o i Tulipan grupa d.o.o.,  Split, Josipa Jovića 93) sukladno ovom Pravilniku i sa sljedećom svrhom:

•           Obrada osobnih podataka sudionika sa svrhom prijave na nagradnu igru 

•           Obrada osobnih podataka dobitnika sa svrhom identifikacije pri dodjeli nagrade

•           Objava dobitnika Igre na mrežnim stranicama TC-a Mall of Split.

•           Objava sadržaja na društvenim mrežama Mall of Split sa svrhom promocije i realizacije Igre

•           Prosljeđivanje dijela podataka zaposlenicima Tulipan grupe d.o.o. radi dostave nagrade (ime i prezime, adresa, E-mail konatakt, kontakt broj telefona ili mobitela)

 

Pravna osnova obrade je privola ispitanika (prijavljeni sudionik nagradne igre), a kategorije osobnih podataka koje se prikupljaju su identifikacijski podaci  - ime i prezime, adresa, E-mail konatakt, kontakt broj telefona ili mobitela.

Prikupljeni osobni podaci sudionika i dobitnika nagradne igre će se obrađivati isključivo za gore navedene svrhe. Obrada osobnih podataka dobitnika provodi se za vrijeme trajanja nagradne  Igre  odnosno do prestanka iste po bilo kojoj osnovi, kao i naknadno šest mjeseci   nakon realizacije nagradne Igre, ako je tako propisano Pravilnikom o igrama i nakon toga će biti obrisani.

 

Želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz osobne podatke ispitanika (sudionike Igre)  izuzetno važne i da zaštitu  osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podatka (EU2016/679) te pripadajućim zakonskim i podzakonskim aktima. Izjava o privatnosti dostupna je na https://mallofsplit.hr/prava-koristenja/ i https://mallofsplit.hr/uvjeti-koristenja/

 

Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti (privola) na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagradne igre i nagrade.

 

Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika.

 

Ovim Pravilnikom i izjavom o Privatnosti POLITIKA PRIVATNOSTI upoznajemo sudionike Igre o sljedećem:

•           imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Sudionika  

•           imaju   prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka  te prava na prenosivost podataka

•           imaju mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost (privolu)  putem pisanog opoziva dostavljenog putem elektroničke pošte na: info@mallofsplit.hr ,a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena

•           imaju pravo  na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (AZOP)

 

Prijavom na nagradnu igru izjavljujete da ste punoljetni i da možete dati suglasnost za obradu osobnih podataka.

 

Članak 18.

U slučaju da nagradni fond iz članka 9. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 663,61 EUR , sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.